Senin, 21 Juni 2010

DAHSYATNYA SIKSA NERAKA.....APAKAH ENGKAU TIDAK MEMBAYANGKANNYA ?


Bismillahirrahmanirrahim

Ayat-ayat ini menerangkan bagaimana dahsyatnya siksa Neraka dan siapa saja penghuninya.( Yaitu ) orang-orang yang akan memasuki api yang besar ( neraka ). Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak ( pula ) hidup ( Q.S. 87 : 12 – 13 )

Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan api yang menyala-nyala ( Q.S. 76 : 4 )

Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Yang mengelupaskan kulit kepala ( Q.S. 70 : 15 – 16 )

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampIr neraka itu terpecah belah lantaran marah. Setiap kali dilemperkan ke dalamnya sekumpulan ( orang-orang kafir ), penjaga-penjaga ( neraka itu ) bertanya pada mereka : “Apakah belum pernah datang kepada kalian ( di dunia ) seorang pemberi peringatan ? ( Q.S. 67 : 7 – 8 )

Dalam ( siksaan ) angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan ( Q.S. 56 : 42 – 44 )

( Allah berfirman ) : “Pegang dia, lalu belenggulah tangan dan lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian lilitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta ( Q.S. 69 : 30 – 33 )

Peganglah dia dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuanglah di atas kepalanya dari air yang sangat panas. Rasakanlah ! Kamulah ( yang merasa ) amat perkasa lagi mulia ( Q.S. 44 : 47 – 49)

Pada hari mereka diseret ke neraka atas wajah-wajah mereka. ( Dikatakan pada mereka ) : “Rasakanlah sentuhan api neraka” ( Q.S. 54 : 48 )

Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas kemudian mereka dibakar ke dalam api ( Q.S. 40 : 72 )

Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar dari padanya, mereka tetap dikembalikan ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka : “Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kalin mendustakannya !” ( Q.S. 32 : 20 )

Mereka merintih di dalam api dan mereka tidak bisa mendengar di dalamnya ( Q.S. 21 : 100 )

Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga ( Q.S. 19 : 86 )

Dan sesungguhnnya telah Kami sediakan neraka bagi orang-orang yang zhalim yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minuman, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek ( Q.S. 18 : 29 )

MAKANAN DAN MINUMAN NERAKA

Memasuki api neraka yang sangat panas ( neraka ). Diberi minum dari ( sumber ) air yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari ( buah ) pohon yang berduri. Tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar ( Q.S. 88 : 4 – 7 )

Sesungguhnya neraka Jahannam itu ada tempat pengintaian. Sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak mendapatkan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Kecuali air yang mendidih dan nanah ( Q.S. 78 : 21 – 25 )

Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Benar-benar akan memakan pohon zaqqum. Maka akan memenuhi segala perut dengannya. Sesudah itu kamu meminum air yang sangat panas. Maka kamu akan minum seperti minumnya onta yang kehausan ( Q.S. 56 : 51 – 56 )

Tidak ada makanan sedikit baginya kecuali dari darah dan nanah ( Q.S. 69 : 36 )

Sesunnggunya pohon zaqqum itu. Makanan orang yang banyak berdosa. Seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Seperti mendidihnya air panas. ( Q.S. 44 : 43 – 46 )

( Makanan surga ) itukah hidangan yang lebih baik atau pohon zaqqum ? Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar di dasar neraka. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, lalu mereka penuhi perut mereka dari buah itu. Kemudian sesudah makan buah itu, mereka pasti mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim ( Q.S. : 37 : 62 – 68 )

ORANG-ORANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM NERAKA

1. Iblis dan para pengikutnya

لأمــلأن جــهنم مـنك و مـمن تبــعـك مـنهـم أجــمـعــين

Sungguh Aku pasti benar-benar akan memasukkan engkau ( Iblis ) dan orang-orang yang mengikutimu semuanya ke dalam neraka Jahannam ( Q.S. 38 : 85 )

2. Orang-orang yang kafir

والذين كفروا وكذبوا بآيتــنا أولئك أصحب النار هم فيها خالدون

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya ( Q.S. 2 : 39 )

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik mereka itu berada di neraka Jahannam, mereka itu kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk ( Q.S. 98 : 6 )

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, segala harta maupun anak-anak mereka sekali-kali tidak dapat menolak adzab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya ( Q.S. 3 : 116 )

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan adzab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir karena sesungguhnya mereka adalah penghuni-penghuni neraka ( Q.S. 40 : 6 )

Orang-orang yang kafir bagi mereka adzab yang keras ( Q.S. 35 : 7 )

3. Orang-orang musyrik

Dan supaya Dia mengadzab orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik yang laki-laki dan perempuan dimana mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran ( kebinasaan ) yang amat buruk. Allah murka dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan ( neraka Jahannam ) itulah sejahat-jahat tempat kembali ( Q.S. 48 : 6 )

4. Orang-orang munafik

Dan supaya Dia mengadzab orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik yang laki-laki dan perempuan dimana mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akkan mendapat giliran ( kebinasaan ) yang amat buruk. Allah murka dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan ( neraka Jahannam ) itulah sejahat-jahat tempat kembali ( Q.S. 48 : 6 )

5. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah

والذين كفروا وكذبوا بآيتــنا أولئك أصحب النار هم فيها خالدون

Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya ( Q.S. 2 : 39 )

6. Orang-orang yang murtad

ومن يرتد عن دينه فيــمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنبا والآخرة وأولئك أصحب النار هم فيها خالدون

Barangsiapa di antara kalian yang murtad ( berpaling ) dari agamanya lalu dia mati sedang dia dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia segala amal mereka di dunia dan di akhirat. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya ( Q.S. 2 : 221 )

7. Pemungut riba

ومن عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خالدون

Dan barangsiapa yang mengulangi ( mengambil riba ), maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya ( Q.S. 2 : 275 )

8. Memakan harta anak-anak yatim

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلوا سعيرا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka hanya memakan ( menelan ) api neraka di dalam perut mereka. Dan meraka akan memasuki neraka sa’ir ( menyala-nyala ) ( Q.S. 4 : 10 )

9. Orang-orang yang mendurhakai Allah dan RasulNya.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia akan memperoleh neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya( Q.S. 72 : 23 )

10. Orang-orang yang menumpuk harta yang enggan mengeluarkan zakat dan infaq

( Neraka ) akan memanggil orang-orang yang membelakangi dan yang berpaling ( dari agama ). Dan orang-orang yang mengumpulkan ( harta ) lagi menyimpannya ( Q.S. 70 : 17-18 )

11. Orang-orang yang berdosa.

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan ( di dunia ) dan berada di dalam neraka ( Q.S. 54 : 47 )

12. Orang-orang yang melampaui batas

Beginilah ( keadaan meraka ).Sesunguhnya orang-orang yang melampaui batas benar-benar ( disediakan ) tempat kembali yang buruk, ( yaitu ) neraka Jahannam yang mereka akan masuk ke dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal(Q.S. 38 : 56 )
-------------------------------------------------------------------------------------

Wallahu 'alam
Anwar Baru Belajar